SAP למנהלי חשבונות

SAP למנהלי חשבונות

מטרת קורס SAP למנהלי חשבונות הנה הקניית הכלים הדרושים להבנה ועבודה עם מודול הנהלת חשבונות – דו צידית, רב מטבעית, רב שנתית ורב חסרתית. מודול זה מאפשר ביצוע כל הפעולות הדרושות להנה”ח רב מטבעית והפקת דוחות כספיים רב- שנתיים, במסגרת מודול הנה”ח קיימים כל הכלים הדרושים לניהול מלא של הנה”ח בעסק.

פעולת מכירה ורכש הכוללת הפקת חשבוניות ותיעוד חשבוניות הספק, יוצרות תנועות יומן הנרשמות on line ביומן התנועות, כך גם הפעולות הכספיות, למשל: הפקת קבלה, תשלום לספק והפקדת צ’קים, יוצרות גם הן תנועות הנרשמות מיידית ביומן התנועות.

מערכת פקודו היומן מאפשרת למשתמש הזנת מידע רב אשר יסייע לו לנתח את המערכת הכספית. בכל שורה בפקודת יומן קיימים שלושה תאריכים, שלוש אסמכתאות, קוד פרויקט וקוד תמחיר, ובעזרת מערכת הדו”חות והשאילתות ניתן לחתוך מהם אין סוף דו”חות.

כתוכנה רב שנתית, מאפשרת למשתמש חיתוך דו”חות תקופתיים ללא מגבלת שנה אחת, אלא מאפשרים לראות דו”חות מכירות ודו”חות כספיים הכוללים מספר שנים וכך לקבל תמונה אחידה ומדויקת בלי להזדקק ליצוא לגיליון אלקטרוני חיצוני.

תיאור

מתכונת הקורס

תוכנית חצי שנתית.

המודול כולל

רישום תנועות ופקודות יומן, הגדרת תבנית (סוגי תנועה) ותנועות מחזוריות, שיוך הכנסות והוצאות בכל שורה בתנועת היומן לקודי תמחיר ולפרויקטים. התאמת בנקים וכרטיסים (לקוחות וספקים) באמצעות אשף התאמות משוכלל וקליטת דפי בנק ידניים ומקובץ של הבנקים.

הפקת הדו”חות החשבוניים והכספיים הדרושים כגון מאזנים ודו”חות רווח והפסד, מאזן בוחן, דו”חות מע”מ, ניכוי במקור, כרטסות וכן דו”חות השוואתיים רב שנתיים. כל הדוחות מופקים הן בעברית והן באנגלית.

ניהול מלא של מערכת חשבונאית רב מטבעית, כולל מגוון חתכים ודוחות בעברית ובאנגלית. תנועות אוטומטיות להפרשי שער והפרשי תרגום. ניהול תקציב ובקרה על ביצוע בפועל מול תקציב, בחתכים שונים. מערכת שאילתות מתקדמת המאפשרת בנית כל דו”ח בכל חתך מבוקש.

WhatsApp chat